Serveis

servicios

Els nostres serveis tributaris abasten l’assessorament a Empreses i persones físiques en relació amb les seves activitats i patrimonis.

El nostre despatx té àmplia experiència, en tots els àmbits del Dret Tributari, i especialment en l’assessorament, planificació, liquidació i presentació de declaracions relatives a tot tipus de Impostos directes i indirectes, i especialment a:

- Societats i Renda.

- IVA i Transmissions Patrimonials (ITP i AJD).

- Successions i Donacions.

- Renda de no Residents.

- Impostos municipals.

- Intrastat.

- Assessorament fiscal a persones físiques i jurídiques de caràcter periòdic.

- Planificació fiscal integral, individual i de Societats.

- Assessorament i representació dels clients davant de l’Administració Tributària de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, davant dels serveis de gestió, requeriments, òrgans de recaptació, i defenent els seus interessos tant davant de la Inspecció d’Hisenda com als procediments administratius, econòmic-administratius i judicials davant de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

- Elaboració de Dictàmens Pericials sobre aspectes tributaris.

- Assessorament tributari en procediments penals relacionats amb el delicte fiscal.

- Elaboració, gestió i assessorament de caràcter periòdic en matèria de comptabilitat de tot tipus d’empresaris i professionals, persones físiques i jurídiques.

- Administració de la comptabilitat a les nostres oficines o assessorant al personal de les Empreses.

- Elaboració i legalització al Registre Mercantil dels llibres oficials de comptabilitat.

- Estudi i anàlisi del tancament comptable de l’exercici.

- Elaboració dels Balanços i Compte de Resultats, trimestrals i anuals.

- Anàlisi de balanços, pressupostos anuals, previsió de cobraments i pagaments.

- Elaboració i dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil.

- Elaboració de Informes Pericials en matèria comptable, financera i borsari.

- Elaboració d’estudis de viabilitat d’Empreses i assessorament en matèria de reestructuració d’Empreses i patrimonis.

- Constitució de Societats mercantils, elaboració dels estatuts socials i modificacions estatutàries, acords societaris, d’ampliació de capital, dissolució i liquidació de Societats.

- Liquidació i dissolució de societats.

- Redacció de contractes mercantils.

- Constitució i dissolució de societats civils i comunitats de béns.

- Assessorament en gestió davant les Notaries.

- Gestió davant dels Registres de la Propietat i Mercantil de tot tipus d’escriptures.

A través de la col·laboració a les nostres oficines de la Lletrada Dª Marta Colls Borrás, podem oferir els diferents serveis en aquesta matèria, entre els que destaquem:

- Qüestions familiars, separacions i divorcis.

- Incapacitats.

- Arrendaments urbans. Contractes. Reclamacions. Desnonaments.

- Defensa dels drets davant de les entitats financeres.

- Reclamacions de deutes.

A través de la col·laboració amb una assessoria de laboral podem oferir els diferents serveis en aquesta matèria, entre els que destaquem:

- Elaboració de Nòmines i Assegurances Socials.

- Gestions Administratives davant dels Organismes Públics.

- Elaboració contractes de treball, altes i baixes.